Webmail | Kontrolpanel | Správa MySQL 5.5 | Správa MySQL 5.5 Linux | Správa MySQL 5.6 Linux | Administrácia emailov | Správa MySQL 5.0
.SK doména len za 10,99 €
.EU doména len za 6,61 €
AKCIA! Doména zadarmo .sk, .eu, .cz, .com
viac ako 490 druhov domén na registráciu
Overte si doménu:
WEBHOSTING WEBLIFE
WEBHOSTING DOMÉNY CENNÍK TVORBA STRÁNOK OBJEDNÁVKA

Všeobecné obchodné podmienky

POSKYTOVATEĽ
Spoločnosť WEBLIFE, s.r.o., Murániho 4, 949 11 Nitra, IČO 45428379, prevádzkovateľ webu Weblife.sk, zastúpená konateľom spoločnosti Vladimírom Polákom (ďalej len "Poskytovateľ").


ZÁKAZNÍK
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Poskytovateľa na portáli Webdisk v oblasti webhostingu a registrácie doménových mien, a ktorá objednaním služieb na tomto portáli bezvýhradne súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa nimi riadiť a dodržiavať ich (ďalej len "Zákazník").


PREDMET A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
• Na základe ustanovení § 269 ods. 2 Obch. zákonníka vstupujú zmluvné strany do zmluvného vzťahu, ktorého predmetom je registrácia domén a poskytovanie strojového času servera pripojeného k sieti Internet v prospech Zákazníka, a to za nižšie uvedených podmienok.
• Definícia pojmov: Pre účely týchto zmluvných podmienok a obchodného vzťahu uzavretého podľa tejto zmluvy sa rozumie:
• Server - počítač trvalo pripojený k internetu, schopný pracovať v reálnom čase pre viac užívateľov naraz.
• Klientský počítač - počítač, ktorý je pripojený k internetu a využíva služby spracovania dát serverom, vybavený vlastnými programovými prostriedkami pre prístup a interpretáciu spracovaných dát zo servera.
• Prenájom strojového času - poskytnutie časti výpočtovej kapacity servera na spracovanie dát a zobrazenie výsledkov spracovania na klientskom počítači. Na základe tejto zmluvy je Zákazníkovi v danom okamihu poskytnutá len čiastková kapacita počítača v závislosti od využívania daného počítača aj inými zákazníkmi.
• Prevádzkovanie www-stránok - spracovanie dát Zákazníka, v rámci prenájmu strojového času servera, programovými prostriedkami Poskytovateľa v prospech Zákazníka a tretích osôb.
• Prevádzkovanie schránok elektronickej pošty Zákazníka - spracovanie dát - odovzdávanie textových, obrazových správ, odovzdávanie dátových súborov, v rámci prenájmu strojového času servera, programovými prostriedkami Poskytovateľa v prospech Zákazníka a tretích osôb.
• Doménové meno - menný názov www-stránky, ktorý je registrovaný správcom domény najvyššej úrovne.
• Pripojovateľ servera - tretia strana, ktorá zaisťuje pre Poskytovateľa pripojenie servera k internetu.
• Klasická registrácia domény .SK - uzavretie zmluvy o doméne medzi Zákazníkom a SK-NIC, pričom Zákazník má výhradné právo po celé registračné obdobie prevádzkovať doménu na serveroch Poskytovateľa alebo kdekoľvek inde.
• Expresná registrácia domény .SK - uzavretie zmluvy o doméne medzi Poskytovateľom a SK-NIC, pričom Zákazník má výhradné právo po celé registračné obdobie prevádzkovať doménu na serveroch Poskytovateľa alebo kdekoľvek inde, s výnimkou registrácie rezervovaných domén.


PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
• Zákazník si vyberá Doménové meno na základe podmienok a pravidiel stanovených správcom domény najvyššej úrovne. Prednosť pri prideľovaní mena je určovaná podľa poradia žiadosti o registráciu.
• Registráciu doménového mena vykonáva Poskytovateľ za podmienok stanovených v aktuálnom cenníku, vydanom Poskytovateľom (ďalej len cenník) na základe požiadaviek Zákazníka. Predĺženie platnosti registrácie domény može Poskytovateľ vykonať automaticky bez predchádzajúceho súhlasu Zákazníka.
• Poskytovateľ zabezpečí pre klienta registráciu alebo predĺženie platnosti doménového mena na základe platných pravidiel registrácie príslušného registra domén. Pritom nezodpovedá za budúce zmeny týchto pravidiel alebo iné konanie správcu domény. Zaplatením registračného poplatku za registráciu alebo predĺženie platnosti domény nevzniká nárok na úspešnú registráciu či predĺženie domény. O výsledku procesu registrácie alebo predĺženia platnosti domény je klient informovaný prevádzkovateľom až po jeho ukončení. V prípade, že sa nepodarí doménu úspešne zaregistrovať alebo predĺžiť jej registračné obdobie, zákazník má právo požiadať o inú doménu v rovnakej cene, alebo o vrátenie zaplateného poplatku v plnej výške. Poplatky za úspešnú registráciu alebo predĺženie domény sú nevratné.
• Zákazník sa zaväzuje hradiť registračné poplatky za registráciu svojej domény správcovi najvyššej domény, pokiaľ je to v jeho pravidlách.
• Neuhradenie poplatku za doménu v lehote do 14 dní po dátume expirácie domény má za následok zrušenie výhradného práva Zákazníka na používanie domény, ak bola zaregistrovaná expresnou metódou.
• Ak Zákazník nemá viac záujem využívať služby Poskytovateľa, je povinný oznámiť to Poskytovateľovi e-mailom alebo písomne najneskôr do konca predplateného obdobia služieb. Poskytovateľ má právo odmietnuť poskytovať všetky služby k takej doméne, ku ktorej Zákazník nezrušil využívanie služieb vyššie uvedeným spôsobom. Poskytovateľ má právo pozastaviť Zákazníkovi poskytovanie aj takých služieb, ktoré sa priamo netýkajú predmetnej domény.
• Poskytovateľ má právo v prípade neuhradenia poplatku za predĺženie registrácie domény v lehote do 14 dní po dátume expirácie domény zrušiť poskytovanie webhostingových služieb, ktoré boli k tejto doméne zriadené, bez nároku Zákazníka na vrátenie alikvótnej čiastky za predplatené webhostingové služby.
• Zákazník má právo zrušiť objednávku registrácie domény iba skôr, ako je doména zaregistrovaná. Po zaregistrovaní domény nie je možné zrušiť objednávku, ani vrátiť poplatok za registráciu domény.
• Za porušenie vlastníckych práv Zákazníkom k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu domény alebo mena adresára Zákazníka, ktoré sú obchodnými menami a ochrannými známkami držiteľov, nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť.
• Poskytovateľ má právo vypovedať zmluvu o doméne zaregistrovanej expresnou registráciou, ak existuje podozrenie, že by Zákazník užívaním takejto domény mohol spôsobiť Poskytovateľovi finančnú ujmu. Poskytovateľ má tiež právo vypovedať zmluvu o doméne s cieľom vyhnúť sa súdnemu sporu s treťou osobou.
• Zákazník má v zmysle zákona právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní webhostingových služieb do 7 dní od jej uzatvorenia písomnou formou na adresu Poskytovateľa. Zákazník má tiež právo na uvedenej adrese uplatniť svoju reklamáciu.
• Poskytovateľ umožní Zákazníkovi zriadenie a prevádzkovanie www-stránok, schránok elektronickej pošty, v rámci prenájmu strojového času. Poskytovateľ poskytne Zákazníkovi strojový čas s nasledujúcimi technickými parametrami:
• Programové prostriedky pre spracovanie umožnia spracovanie programov v jazyku HTML, PHP, ASP, ASP.NET a prístup k elektronickej pošte pomocou protokolu POP3, SMTP a IMAP. Na základe výberu zákazníka bude poskytnutý server s operačným systémom LINUX alebo WINDOWS SERVER. Zmena umiestnenia domény na server s iným operačným systémom na pokyn Zákazníka môže byť spoplatnená podľa cenníka.
• Objem spracovávaných dát je obmedzený na veľkosť prideleného diskového priestoru podľa prevádzkovaného variantu.
• Zákazník má právo na samostatnú aktualizáciu stránok prostredníctvom prenosového protokolu FTP.
• Zákazník zodpovedá za technickú správnosť www-stránok a za správnosť výstupov na klientskom počítači.
• Zákazník nesmie zriadiť www-stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Ak sa tak stane, Zákazník plne zodpovedá za svoje konanie a škody spôsobené Poskytovateľovi alebo tretím stranám.

• Poskytovateľ má právo okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť poskytovanie služby pre Zákazníka, ktorý sa pokúsi prevádzkovať:
- stránku obsahujúcu pornografický materiál (text, obrázky, video)
- warez-stránku alebo stránku ponúkajúcu nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja či poskytovania tretím osobám, alebo stránku s podobným zameraním
- stránku zameranú na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spamu), verejný chat
- stránku extrémne preťažujúcu databázový, webový alebo mailový server
- stránku obsahujúcu nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi, atď.)
- stránku, u ktorej je podozrenie na jej rozpor so zákonom
- stránku, ktorá môže podľa názoru Poskytovateľa spôsobiť škodu Poskytovateľovi alebo tretím stranám.
- nadmerné rozposielanie e-mailovej pošty preťažujúci mailový server
V takomto prípade poskytovateľ nie je povinný vrátiť predplatné.


• Poskytovateľ je povinný vynaložiť všetko úsilie, aby zaistil nepretržitú prevádzku stránok Zákazníka. V prípade, že vinou poskytovateľa bude výpadok v 1 dni viac ako 5 hodín, zníži sa mesačný poplatok o jednu tridsatinu za každý takýto deň. Pokiaľ bude výpadok dlhší ako 5 kalendárnych dní, klient nemusí platiť mesačný poplatok vôbec.
Výnimkou je keď je nedostupnosť:
- kratšia ako 5 minút, spôsobená nevyhnutnými technologickými postupmi (reštart služby, stroja a pod.)
- spôsobená výpadkom spojenia medzi zákazníkom a servermi Poskytovateľa
- spôsobená výpadkom elektrickej energie nad rámec zaistenia záložným zdrojom napätia
- spôsobená prírodnou katastrofou, živelnou pohromou alebo extrémnym počasím
- spôsobená technickými nedostatkami systému SK-NIC
• Zákazník nesmie zneužívať službu na obťažovanie tretích strán najmä opakovaným rozosielaním nevyžiadaných dát a e-mailov (spamu).
• Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne obmeniť funkcie služby.


SLUŽBA „MAXI“
• Štandardná webová stránka – je osobná webová stránka a/alebo webová stránka malých a stredných firiem, ktorá vy webová stránkaužíva prostriedky servera Poskytovateľa (výkon, priestor, počet e-mailov, počet databáz) v rozsahu, v akom ho využíva min. 90% Zákazníkov webhostingových služieb ku dňu Kompletne vyplnenej objednávky Zákazníkov; štandardná nie je definovaná ako veľká korporátna stránka, stránka s väčším počtom video/audio súborov, file server, file hosting, image hosting, warez, erotické, download a upload stránky, ani ako stránka s návštevnosťou prevyšujúcou návštevnosť stránok min. 90% Zákazníkov ku dňu Kompletne vyplnenej objednávky Zákazníkom (ďalej len „Štandardná webová stránka“). Bližšie infomácie o využívaní prostriedkov servera Poskytovateľa (výkon, priestor, počet e-mailov, počet databáz) v rozsahu, v akom ho využíva min. 85% Zákazníkov webhostingových služieb ku dňu Kompletne vyplnenej objednávky Zákazníkom poskytne Poskytovateľ najneskôr do 48 hodín na požiadanie Záujemcu alebo Zákazníka prostredníctvom elektronickej pošty.

• Služba „MAXI“ je taká Služba, v rámci ktorej Zákazník prevádzkuje Štandardnú webovú stránku.
Parametre s označením „MAXI“ a ich užívanie v rámci služby „MAXI“ sú definované takto:
- Neobmedzený diskový priestor – je Prenájom strojového času Servera Poskytovateľa pripojeného k sieti Internet v prospech Zákazníka (ďalej len „priestor“) s kapacitou, ktorú využíva Štandardná webová stránka. Veľkosť priestoru je nastavená na 30000MB (po dosiahnutí kapacity Zákazník môže požiadať o zväčšenie priestoru ak splňa požiadavky Štandardnej webovej stránky). Ak Zákazník využíva priestor v rozsahu, ktorým obmedzuje poskytovanie Služby iným Zákazníkom Poskytovateľa je možné Zákazníkovi obmedziť prípadne pozastaviť službu. Zákazník sa zaväzuje, že službu „MAXI“ nebude využívať takým spôsobom, pri ktorom sa do priestoru, ktorý využíva ukladajú dáta nesúvisiace so stránkou a/alebo pri ktorom sa priestor Zákazníka využíva na zálohovanie a archivovanie dát pre fyzické alebo právnické osoby iné ako Zákaznika. Príjemca sa zaväzuje, že službu „MAXI“ nebude využívať ako download server väčšieho množstva software, videí, obrázkov, warezu, hudby a iných dát.
- Neobmedzený počet e-emailových schránok - je taký počet e-mailových schránok, ktoré využíva Štandardná webová stránka. Príjemca sa zaväzuje, že službu „MAXI“ nebude využívať tak, že bude prevádzkovať väčšie množstvo schránok pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré nesúvisia so Zákaznikom, najmä, ale nie výlučne nebude prevádzkovať emailové schránky pre iné osoby, a/alebo schránky pre užívateľov portálov a/alebo verejný mailový server) a/alebo prenájom schránok iným fyzickým alebo právnickým osobám.
- Neobmedzený počet databáz – je taký počet databáz, ktorý využíva Štandardná webová stránka. Zákazník sa zaväzuje, že službu „MAXI“ nebude využívať tak, že použije databázy z iných webhostingových účtov prevádzkovaných u Poskytovateľa ako z účtu, ku ktorému boli vytvorené a taktiež sa Zákazník zaväzuje, že službu „MAXI“ nebude využívať tak, že bude využívať databázy z webhostingových účtov, ktoré sú prevádzkované u iného poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti, alebo prostredníctvom softvéru, ktorý nie je umiestnený na serveri Poskytovateľa. Počet databáz je nastavený na 99 ks (po dosiahnutí kapacity Zákazník môže požiadať o rozšírenie počtu databáz ak splňa požiadavky Štandardnej webovej stránky)
- Neobmedzený počet aliasov - Zákazník je oprávnený nasmerovať do webového priestoru neobmedzený počet domén/aliasov prostredníctvom služby PARKOVANIE DOMÉNY za podmienok, že domény, ktoré sú smerované do webhostingového účtu, nie sú poskytované pre prevádzkovanie priestoru pre webové stránky tretích osôb a majú rovnakú štartovaciu stránku.

• V prípade porušenia povinností Zákazníka služby „MAXI“ je Poskytovateľ oprávnený ukončiť poskytovanie služby „MAXI“ do 7 kalendárnych dní, pred ukončením je však povinný ponúknuť Zákazníkovi inú službu zo svojej ponuky podľa aktuálneho cenníka.


STANOVENIE CENY A JEJ PLATENIE
• Zákazník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi úplatu za poskytnuté služby (ďalej len "poplatky") a to v rozsahu a vo výške stanovenej v cenníku, ktorý musí byť verejne dostupný na www stránkach služby. K cene sa pripočíta daň z pridanej hodnoty podľa platných daňových predpisov Slovenskej republiky.
• Poplatky za webhosting sú splatné polročne alebo ročne dopredu, ak nie je dohodnuté inak, pričom sa uplatňuje viazanosť služby na celé predplatené obdobie. V prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu zo strany Zákazníka má Zákazník nárok na vrátenie alikvótnej čiastky za služby, ktoré si predplatil a nevyčerpal, zníženej o pokutu za nedodržanie viazanosti služby. Pokuta za nedodržanie viazanosti je stanovená na 33,54 Eur bez DPH. Ak je zmluvná pokuta vyššia ako alikvótna čiastka na vrátenie, Poskytovateľ sa zaväzuje, že rozdiel medzi výškou zmluvnej pokuty a alikvótnou čiastkou za nevyčerpané služby nebude Zákaznkíkovi účtovať. Poskytovateľ poplatky za služby účtuje zálohovými faktúrami. Do 15 dní po uhradení zálohovej faktúry Zákazníkom vystaví Poskytovateľ daňový doklad. Zálohová faktúra môže byť odoslaná Zákazníkovi elektronickou formou (e-mailom). Za funkčnosť e-mailovej adresy Zákazníka zodpovedá Zákazník. Poskytovateľ nie je povinný zaplatenie poplatkov pripomínať.
• Poskytovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi poplatok za webhostingovú službu, resp. jeho alikvótnu časť, ak nemôže zabezpečiť službu v dĺžke, kvalite a parametroch daných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. V takomto prípade je Poskytovateľ oprávnený znížiť vrátený poplatok o náklady na zriadenie a konfiguráciu webhostingovej služby vo výške 15 Eur bez DPH. V ostatných prípadoch poplatok za webhostingovú službu nie je povinný Zákazníkovi vrátiť.
• Poskytovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi registračný poplatok za doménu,ak nemôže zabezpečiť zaregistrovanie domény z dôvodu, že pred uskutočnením úhrady registračného poplatku bola doména zaregistrovaná iným držiteľom. V ostatných prípadoch nie je Poskytovateľ povinný registračný poplatok vrátiť.
• Zákazník súhlasí so zasielaním daňových dokladov e-mailom na kontaktné mailové adresy, ktoré si sám určí v administračnom rozhraní.
• Na účel bezhotovostného platobného styku je zriadený bankový účet vedený v Tatra banke, číslo 2929834134/1100
• Úhrada môže byť vykonaná:
- prevodným príkazom na účet 2929834134/1100
- poštovým peňažným poukazom na adresu Poskytovateľa.
• Zákazník je pri úhrade povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je vyznačený na faktúre a len podľa neho možno platbu správne zaevidovať. Zákazník je zároveň povinný uhradiť presnú sumu podľa faktúry a nezaokrúhľovať ju svojvoľne nadol ani nahor.
• Ak zákazník hradí faktúru zo zahraničia, je povinný zabezpečiť, aby bola suma pripísaná v prospech účtu Poskytovateľa v plnej fakturovanej výške, t. j. všetky bankové poplatky na strane platiteľa i príjemcu platby znáša Zákazník.
• Poskytovateľ je oprávnený písomne alebo e-mailom upozorniť Zákazníka na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku, v prípade ak neuhradil cenu služieb vyúčtovanú faktúrou v lehote jej splatnosti, a určí dodatočnú lehotu na zaplatenie pohľadávky. Poplatok za písomné upozornenie, ako aj všetky náklady vynaložené na vymáhanie pohľadávky znáša Zákazník, ak je dôvod neuhradenia na strane Zákazníka.
• Ak Zákazník neuhradí faktúru v lehote splatnosti, má Poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania. Ak je Zákazník v omeškaní s platením viac ako 7 dní odo dňa splatnosti faktúry, Poskytovateľ je oprávnený zrušiť poskytovanie služieb, alebo ich pozastaviť až do úplného uhradenia faktúry a poplatkov z omeškania s právom účtovať poplatok za opätovnú aktiváciu, ak je tento uvedený v cenníku Poskytovateľa.
• Poskytovateľ je oprávnený deaktivovať poskytovanie služieb pre Zákazníka, ak tento Zákazník je dlžný za inú službu, resp. tovar, ktoré mu boli Poskytovateľom poskytnuté, t. j. ak je predmetná faktúra neuhradená viac ako 7 dní po lehote splatnosti.


V Nitre dňa 1.1.2013.

Wordpress Joomla Drupal Prestashop Magento phpBB

PRODUKTY

WEBHOSTING

WEBLIFE

NASTAVENIA

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

• Domény
• Webhosting
• Tvorba stránok
• Reklama
• MINI
• STANDART
• MAXI
• MULTI
• Email
• Podpora
• Ochrana osobných údajov
• Obchodné podmienky
• Informácie o cookies
• Kontakt
• Webmail
• Kontrolpanel
• Správa MySQL 5.5
• Správa MySQL 5.5 Linux
• Administrácia emailov
• Kontrolpanel old
• Správa MySQL 5.0
Hotline 0905 681 773
Denne: 8:00 - 20:00h

Technická podpora: podpora@weblife.sk

Platby a faktúry: faktury@weblife.sk

Už 8 rokov pre Vás poskytujeme webhostingové služby.

© 2005-2017 Weblife. Všetky práva vyhradené. Webdesign, webhosting Weblife. Uverejnenie akejkoľvek časti stránky len so súhlasom Weblife.
Uvedené ceny sú bez DPH (pokiaľ nieje uvedené inak)

Partnerské odkazy: Seo administrator, Google Adwords reklama